wtorek, maj 21, 2019

Artykuły

Ciasteczka

1. Serwis zbiera w sposb automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) s? plikami tekstowymi, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu. Przeznaczone s? do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawieraj? nazw? strony internetowej swojego pochodzenia, swj unikalny numer, czas przechowywania na urz?dzeniu ko?cowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym swojego u?ytkownika pliki cookies oraz maj?cym do nich dost?p.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawarto?ci strony internetowej do indywidualnych preferencji u?ytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznaj? jego urz?dzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wy?wietli? stron?;
  • przygotowywania statystyk pomagaj?cych poznaniu preferencji i zachowa? u?ytkownikw, analiza tych statystyk jest anonimowa i umo?liwia dostosowanie zawarto?ci i wygl?du serwisu do panuj?cych trendw, statystyki stosuje si? te? do oceny popularno?ci strony;
  • mo?liwo?ci logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania u?ytkownika na ka?dej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plikw (cookies) - sesyjne i sta?e. Pliki sesyjne s? tymczasowe, przechowuje si? je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wej?cie na inn? stron?, wylogowanie lub wy??czenie przegl?darki). Pliki sta?e przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika do czasu ich usuni?cia przez u?ytkownika lub przez czas wynikaj?cy z ich ustawie?.
6. U?ytkownik mo?e w ka?dej chwili dokona? zmiany ustawie? swojej przegl?darki, aby zablokowa? obs?ug? plikw (cookies) lub ka?dorazowo uzyskiwa? informacje o ich umieszczeniu w swoim urz?dzeniu. Inne dost?pne opcje mo?na sprawdzi? w ustawieniach swojej przegl?darki internetowej. Nale?y pami?ta?, ?e wi?kszo?? przegl?darek domy?lnie jest ustawione na akceptacj? zapisu plikw (cookies)w urz?dzeniu ko?cowym.
7. Operator Serwisu informuje, ?e zmiany ustawie? w przegl?darce internetowej u?ytkownika mog? ograniczy? dost?p do niektrych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z ktrych korzysta serwis (zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika) mog? by? udost?pnione jego partnerom oraz wsp?pracuj?cym z nim reklamodawc?.
9. Informacje dotycz?ce ustawie? przegl?darek internetowych dost?pne s? w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczeg?owe informacje na temat plikw (cookies) dost?pne s? na stronie ciasteczka.org.pl

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-05-20
USD 3,8543 -0,01%
EUR 4,2995 -0,18%
CHF 3,8189 -0,02%
GBP 4,9117 -0,32%
Wspierane przez Money.pl