wtorek, maj 21, 2019

logo-uniqa 190x130

 

Proces likwidacji szkd


W trudnych chwilach dobrze jest mc zda? si? na solidnego partnera. Misj? UNIQA jest rozwi?zywanie Twoich problemw. Nasze s?u?by likwidacyjne pozostaj? do Twojej dyspozycji.

Je?eli staniesz w obliczu nieszcz??cia, powiniene? zna? odpowied? na pytania:

 • Co zrobi?, gdy powstanie szkoda?
 • Jak post?powa? przy zg?aszaniu szkody?
 • Jak ustala si? zakres szkody?
 • Jakie s? zasady ustalania wysoko?ci odszkodowania?
 • Jakie s? zasady wyp?aty ?wiadczenia?

Odpowiedzi znajdziesz poni?ej klikaj?c na odpowiedni rodzaj ryzyka, z jakiego wyst?pi?a Twoja szkoda.

Je?li zajdzie konieczno?? przes?ania dokumentw zwi?zanych z likwidacj? szkody nale?y to zrobi? 
na adres:

UNIQA TU S.A.
Jednostka Skanuj?co-Indeksuj?ca
ul. Gda?ska 132
90-520 ?d?

     

Auto Casco komunikacyjne


OC komunikacyjne


Mienie od kradzie?y


Ubezpieczenie mieszkania


OC podmiotw gospodarczych


Pe?na ochrona ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw


        Nieszcz??liwy wypadek                                                                                                           Zachorowanie i wypadek za granic?


 
 

Jak zg?osi? szkod??

Gdy wydarzy?o si? co? z?ego...

Jeste?my z naszymi Klientami na dobre i z?e. Niesiemy pomoc zawsze wtedy, gdy potrzebuj? pomocy 
i wsparcia solidnego partnera. Je?li staniesz w obliczu nieszcz??cia zesp? likwidacyjny UNIQA pozostaje do Twojej dyspozycji. Oferujemy Ci bezzw?oczn? i profesjonaln? obs?ug? oraz gwarantujemy sprawny przebieg likwidacji szkody.

Wybierz dogodn? dla siebie form? powiadomienia nas o szkodzie: 
 • zg?o? szkod? za pomoc? strony internetowej Elektroniczne zg?oszenie szkody  
 • zadzwo? do Centrum Pomocy Grupy UNIQA 801 597 597* lub 42 66 66 500 (numer dla tel. kom.) - Serwis przyjmowania zg?osze? szkd czynny jest od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8.00 - 19.00. Po godz. 19.00 istnieje mo?liwo?? pozostawienia wiadomo?ci na poczcie g?osowej,.
 • Serwis przyjmowania zg?oszenia szkd Assistance czynny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob?,
 • przyjd? do jednej z naszych jednostek likwidacyjnych
 • prze?lij wype?niony druk zg?oszenia szkody na adres:
UNIQA TU SA
Jednostka Skanuj?co-Indeksuj?ca
ul. Gda?ska 132
90-520 ?d?
 
b?d? za po?rednictwem e-maila na adres:centrum.pomocy@uniqa.pl
 
 

Druk zg?oszenia szkodyPrzy zg?aszaniu szkody pami?taj o: 
 • terminie, w ktrym powiniene? nas powiadomi? o zaistnia?ej szkodzie (termin zg?aszania szkody jest uzale?niony od rodzaju ubezpieczenia, jakie posiadasz),
 • komplecie niezb?dnych dokumentw.
Potrzebne informacje przeka?e Ci nasz konsultant pod numerem telefonu 801 597 597*, znajdziesz je tak?e na naszej stronie internetowej oraz w Oglnych Warunkach Ubezpieczenia.
 
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-05-20
USD 3,8543 -0,01%
EUR 4,2995 -0,18%
CHF 3,8189 -0,02%
GBP 4,9117 -0,32%
Wspierane przez Money.pl